Sámi fágagirjjálaš čálliid- ja jorgaleaddjiidsearvi
Saemien faagalidteratuvran tjaelijijih jarkoestæjjajsiebre
Sáme fágagirjásj tjállij- ja jårggåliddijijsiebre


SFS šálloša sámegielat fágaprosa dili
SFS lea sádden cealkámuša Norgga ásahussii Læreboknemnda for høyere utdanning.

Uttalelse vedr. støtte til samiskspråklige prosjekt innen høyere utdanning

Samisk faglitterær forfatter- og oversetterforening (SFS) er bekymret for den vanskelige finansieringssituasjonen for samisk fagprosa generelt, og lærebøker for høgskole og universitet i særdeleshet. De seneste årene har ingen instans i Norge hatt et særlig ansvar for å legge forholdene til rette for produksjon av samisk faglitteratur, når en unntar læremidler for grunn- og videregående skole som omfattes av Sametingets støtteordninger. Generell faglitteratur og lærebøker for høyere utdanning har falt utenfor de eksisterende støtteordningene. Læreboknemnda for høyere utdanning har tidligere støttet samiskspråklige utgivelser, men også der ser det ut til at støtten har blitt redusert de siste årene. Om dette beror på færre søknader til utgivelse av samiske prosjekt eller en strengere praksis fra læreboknemndas side, er SFS usikker på. Vi kjenner likevel til at samiske forlag som har søkt og blitt bevilget et mindre beløp fra denne ordningen ikke har vært fristet til å søke flere ganger. Årsaken skal være at forlagene mener støtten de eventuelt kan oppnå ikke dekker de reelle kostnadene forlagene har med å utgi små opplag. Vi vil likevel sterkt understreke nemndas ansvar i denne sammenheng som den eneste instans i Norge som har støtteordninger særskilt øremerket for lærebokutgivelser for bl.a. samisk og nynorsk.

Tatt i betraktning de store manglene med hensyn til adekvate lærebøker innen de fleste fagområdene for høyere utdanning på samisk både på universitets- og høgskolenivå, hviler det et stort ansvar på Læreboknemnda for å føre en støtteordningspolicy som tilgodeser samiske og samiskspråklige utgivelser. SFS ville se det som en fordel dersom nemnda hadde hatt fast samisk-faglig representasjon for å sikre en kompetent og kvalitetsmessig vurderingspraksis.

Vi er glade for at Sametinget i årets budsjett har satt av midler til å støtte utgivelse av dokumentarlitteratur på samisk. Vi håper dette blir en varig ordning, og at støtten etter hvert kan utvides. Dette fritar imidlertid ikke nasjonale myndigheter for deres ansvar for å bevilge tilstrekkelig med midler til utgivelse av relevant faglig litteratur om samiske forhold både på samisk og norsk, ikke minst for å bidra til bedre lærebøker både i norsk og samisk høyere utdanning.

Harald Gaski

styreleder i Samisk faglitterær forfatter- og oversetterforeningAlmmuhan: 30.03.2009
Almmuhan: Webdoaimmaheaddji